Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

โครงสร้างองค์กร

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก)

ได้มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป : มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ ควบคุม และดูแล การปฏิบัติงานธุรการ     งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ อาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ งานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และฝ่ายฝึกอบรม

   (1) งานธุรการ : มีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณให้เป็นไปตามระเบียบ การบริหารงานเอกสาร รับ-ส่งหนังสือ ร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ งานบริหารบุคคล งานทะเบียนประวัติ การลาทุกประเภท การประเมินผลงาน จัดทำงบเดือนเวลาทำการ ควบคุมการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ

   (2) งานพัสดุ อาคารสถานที่ : มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ..2535 ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ควบคุมการใช้รถยนต์ราชการจัดทำบัญชีวัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุ และจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง

    (3) งานยานพาหนะ : มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบควบคุมการใช้งาน การเก็บรักษา จัดทำทะเบียนควบคุม และการซ่อมบำรุง รถยนต์ จักรยานยนต์ และรถจักรยาน ให้เป็นไปตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ    สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำหนดไว้

   (4) งานรักษาความปลอดภัย : มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ การป้องกันอัคคีภัย การให้บริการแก่บุคคลที่มาติดต่อสอบถาม การเปิด/ปิดน้ำและไฟฟ้าภายในบริเวณศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ

  (5) งานเพาะชำกล้าไม้และตกแต่งสถานที่ : มีหน้าที่ในการเพาะชำ เสาะหา และขยายพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับทุกชนิด ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ภายในศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) ตลอดเวลา 

2) ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล งานแผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไป และฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ

   (1) งานแผนงาน : มีหน้าที่รับผิดชอบงานแผนงาน ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ การจัดทำคำของบประมาณประจำปี กำกับ ติดตามจัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติประจำปี การจัดทำรายงานและการประเมินผลต่างๆ

   (2) งานการเงินและบัญชี:*มีหน้าที่รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ตรวจสอบ รักษาใบสำคัญ หลักฐานเอกสารทางการเงินและบัญชี และควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงิน การใช้ใบเสร็จรับเงิน เงินนอกงบประมาณ งานสวัสดิการและพยาบาล

   (3) งานบริการที่พัก : มีหน้าที่จัดเตรียมอาคาร และสถานที่ สำหรับเป็นที่พักภายในอาณาบริเวณศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) ให้มีความพร้อม สะอาด และเรียบร้อย พร้อมสำหรับการให้บริการอยู่เสมอ

   (4) งานบริการอาหาร : มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ด้านการจัดเตรียมอาหารให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร ให้มีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ

3) ฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการ : มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนงานที่ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมและประสานงานด้านวิทยากร การตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดขึ้น ควบคุม กำกับ ดูแล การฝึกอบรมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จัดทำเอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร จัดเตรียมและดูแลความเรียบร้อยด้านหอพัก ห้องประชุม และด้านบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ควบคุม ดูแลรักษา อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน การดำเนินการเกี่ยวกับใบประกาศนียบัตรเพื่อมอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม ตลอดจนการบริการด้านข้อมูลข่าวสารและห้องสมุด การติดตามประเมินผลการฝึกอบรม การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม

          นอกจากนั้น ฝ่ายฝึกอบรมยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนการฝึกอบรมในแต่ละปีงบประมาณ งานสารนิเทศและการให้บริการข้อมูลทางวิชาการป่าไม้ และด้านการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทำแผนการฝึกอบรม การสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายนอกอีกด้วย

   (1) งานประสานและจัดฝึกอบรม : มีหน้าที่วางแผนการฝึกอบรม ประสานงานกับหน่วยงานอื่น       ผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร ตลอดจนจัดการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคคลภายนอก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

   (2) งานพัฒนาหลักสูตร : มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หาความจำเป็นในการฝึกอบรม สร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ทำฐานข้อมูลการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม ที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   (3) งานวิจัยติดตามและประเมินผล : หน้าที่ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำรายงาน ผลการฝึกอบรมให้อธิบดีทราบ*ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ว่าด้วยการฝึกอบรม พ.ศ.2546 ข้อ 8 (2)

   (4) งานสารนิเทศและบริการวิชาการ : มีหน้าที่ปรับปรุง พัฒนา และจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ผ่านการฝึกอบรม ประวัติวิทยากร รวมถึงฐานข้อมูลทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศสวนสมุนไพร*สวนพฤกษศาสตร์*และสัตว์ป่า*การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้บริการวิชาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   (5) งานโสตทัศนูปกรณ์ : มีหน้าที่ควบคุมดูแล*จัดเตรียมเครื่องโสตทัศนูปกรณ์และ งานด้านศิลป์   จัดเตรียมการใช้ห้องประชุมให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งาน

 Untitled