Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค สังกัดส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจและหน้าที่หลักดังนี้

๑) กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๒) ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

๓) ฝึกอบรมข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรภายนอก ตลอดจนฝึกอาชีพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความชำนาญ ภายใต้ระบบการจัดการอย่างยั่งยืน

๔) เป็นแหล่งสารสนเทศและเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และแหล่งวิทยาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค