Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

หลักสูตร หลักสูตร

การวางแผนป้องกันและปราบปรามเชิงยุทธวิธี

การวางแผนป้องกันและปราบปรามเชิงยุทธวิธี ระดับหัวหน้าด้านป้องกันและปราบปรามในพื้นที่อนุรักษ์

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ถูกภัยคุกคามอย่างหนัก ทั้งปัญหาด้านการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ การแผ้วถางป่า การตัดไม้ทำลายป่า การล่าสัตว์ป่า ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ต้องเร่งปฏิบัติงานอย่างหนักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็ยังเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญและส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม คือการวางแผนป้องกันและปราบปรามเชิงยุทธวิธี ซึ่งเป็นแผนที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อนุรักษ์ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน โดยที่บุคลากรที่เป็นระดับหัวหน้าด้านป้องกันและปราบปราม
ในพื้นที่อนุรักษ์ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมสูงสุด เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

ดังนั้น การวางแผนป้องกันและปราบปรามเชิงยุทธวิธี ระดับหัวหน้าด้านป้องกันและปราบปรามในพื้นที่อนุรักษ์ จึงมีความสำคัญมากในทุกพื้นที่อนุรักษ์ เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน โดยการวางแผนป้องกันและปราบปรามเชิงยุทธวิธีระดับหัวหน้าด้านป้องกันและปราบปรามในพื้นที่อนุรักษ์จะทำให้เกิดการบูรณาการในการทำงานตั้งแต่กระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สังเคราะห์ ในระหว่างการดำเนินการวางแผนด้วย รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายในการทำงานของพื้นที่อนุรักษ์ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การวางแผนป้องกันและปราบปรามเชิงยุทธวิธี ระดับหัวหน้าด้านป้องกันและปราบปรามในพื้นที่อนุรักษ์ขึ้นเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามในพื้นที่อนุรักษ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นระบบ ต่อไป

Read more: การวางแผนป้องกันและปราบปรามเชิงยุทธวิธี

การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน

หลักสูตร การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน

………………………

๑. หลักการและเหตุผล

นักบริหารเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญขององค์กร เป็นผู้ขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงและถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) เพื่อให้สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งในระดับหน่วยงานและพื้นที่

ดังนั้น  เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาข้าราชการ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเทียบได้กับหัวหน้ากลุ่มงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้ารับผิดชอบโครงการต่างๆ ซึ่งต้องปฏิบัติงานในสภาวะการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงต้องเผชิญกับความท้าทาย วิกฤติการณ์ต่างๆของประเทศและโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิรูประบบราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงต่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีการประเมินผลปฏิบัติงาน แนวใหม่ตามหลักการบริหารองค์กรที่ดี และสร้างระบบความก้าวหน้าในอาชีพราชการของข้าราชการ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนานักบริหารขององค์กร จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน”

Read more: การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน

การพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุมือใหม่

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุมือใหม่ 

………………………

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 10 คน ซึ่งปฏิบัติงานประจำส่วนการพัสดุ สำนักบริหารงานกลาง ทำให้หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุจากผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ประกอบกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ รับผิดชอบงานด้านพัสดุบ่อยครั้ง ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความต่อเนื่องซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นงานที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพราะการปฏิบัติงานต้องอาศัย กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากการปฏิบัติงานมีความคลาดเคลื่อน อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการพัสดุให้กับผู้มีหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ทันสมัย เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ ทักษะ และความรับผิดชอบของตนเอง สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองและสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Read more: การพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุมือใหม่

สืบสวนดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์ป่าเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ

หลักสูตร สืบสวนดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์ป่าเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ 

-----------------------

๑. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ เป็นภารกิจและกระบวนการสำคัญที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์การบริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน ถึงแม้ว่าจะได้มีการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถดำเนินคดีให้ได้ผลอย่างเต็มที่ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ไม่สัมฤทธิ์ผล คือ การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม ขาดการปฏิบัติงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้งานด้านการป้องกันก่อนที่จะเกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งการดำเนินงานสืบสวนเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ผู้กระทำความผิดในระดับต่างๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับด้านการสืบสวนและการหาข่าว การเก็บและรวบรวมวัตถุพยานประเภทต่างๆ การใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะได้รับรู้รับทราบข่าวต่างๆในพื้นที่ ตลอดจนมีโอกาสที่จะเป็นผู้เข้าไปพบเห็นสถานที่เกิดเหตุ (Crime Scene) มากที่สุด ซึ่งหากไม่มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง จะทำให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี ต่อวัตถุพยานต่างๆ และอาจรวมถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่เองด้วย

Read more: สืบสวนดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์ป่าเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ