Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

สืบสวนดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์ป่าเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ

หลักสูตร สืบสวนดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์ป่าเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ 

-----------------------

๑. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่าโดยเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ เป็นภารกิจและกระบวนการสำคัญที่ตอบสนองต่อเป้าประสงค์การบริหารจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้คงความสมบูรณ์และยั่งยืน ถึงแม้ว่าจะได้มีการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นแล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถดำเนินคดีให้ได้ผลอย่างเต็มที่ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ไม่สัมฤทธิ์ผล คือ การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม ขาดการปฏิบัติงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้งานด้านการป้องกันก่อนที่จะเกิดการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งการดำเนินงานสืบสวนเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ผู้กระทำความผิดในระดับต่างๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับด้านการสืบสวนและการหาข่าว การเก็บและรวบรวมวัตถุพยานประเภทต่างๆ การใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะได้รับรู้รับทราบข่าวต่างๆในพื้นที่ ตลอดจนมีโอกาสที่จะเป็นผู้เข้าไปพบเห็นสถานที่เกิดเหตุ (Crime Scene) มากที่สุด ซึ่งหากไม่มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง จะทำให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี ต่อวัตถุพยานต่างๆ และอาจรวมถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่เองด้วย

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศตามเจตนารมณ์  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมพิจารณาจัดทำหลักสูตร สืบสวนดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์ป่าเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติ ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้มากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่การดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ และเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิชางานการข่าวและการสืบสวน และสามารถนำไปปรับปรุงในการปฏิบัติงานได้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติที่ถูกต้องในการรักษาสถานที่เกิดเหตุ (Crime Scene) และสามาถนำไปปรับปรุงในการปฏิบัติงานได้
 • เพื่อให้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติที่ถูกต้องในการเก็บรวบรวมวัตถุพยาน และสามาถนำไปปรับปรุงในการปฏิบัติงานได้
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องในการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การรอดพ้นภยันตรายของเจ้าหน้าที่ สามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้

. ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ขององค์การ

 • มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 • มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ
 • มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคลด้านการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) แบบบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร และบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

๔. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • เป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ตำแหน่งพิทักษ์ป่า พนักงานตรวจป่า หรือ พนักงานราชการตำแหน่งอื่น ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 40 คน
 • อายุ ไม่เกิน 45 ปี
 • มีร่างกาย และจิตใจ สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม
 • เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการ อนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน และปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า (หากมีผู้สมัครเกินจำนวน ผู้จัดจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เป็นสำคัญก่อน)
 • หมายเหตุ : ในระหว่างการฝึกอบรม หากพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมรายใด ที่คุณสมบัติบกพร่อง ตามข้อ 4.3 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) อาจจะพิจารณาส่งกลับต้นสังกัด

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

            จำนวน ๑๓ วัน

๖. สถานที่ดำเนินการ

 • ภาคการบรรยาย/ภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่๕ (ตาก) อำเภอเมือง จังหวัดตาก
 • ภาคปฏิบัติ ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก

๗. เนื้อหาการฝึกอบรม

ภาคบรรยาย

 • การจับกุมและการเขียนบันทึกจับกุมในคดีป่าไม้   6   ชั่วโมง
 • หลักการสืบสวนสอบสวน/การวิเคราะห์ข้อมูล      3   ชั่วโมง
 • วิธีการสืบสวน (การซักถาม/การตั้งประเด็น)        3   ชั่วโมง
 • การวิเคราะห์ข้อมูลการสืบสวน 1    3        ชั่วโมง
 • การวิเคราะห์ข้อมูลการสืบสวน 2    3        ชั่วโมง
 • ระบบงานการข่าว            3         ชั่วโมง
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานนิติวิทยาศาสตร์      1         ชั่วโมง
 • การตรวจและรักษาสถานที่เกิดเหตุ                2          ชั่วโมง
 • การเก็บและรวบรวมวัตถุพยานประเภทต่างๆ     3          ชั่วโมง
 • หลักการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ       3          ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ                                                                                          

 • ฝึกภาคปฏิบัติเทคนิคการสืบสวน    3    ชั่วโมง
 • ฝึกปฏิบัติการสำรวจและรักษาความปลอดภัย   3    ชั่วโมง
 • ฝึกปฏิบัติการตรวจรักษาสถานที่เกิดเหตุ   3    ชั่วโมง
 • ฝึกปฏิบัติการเก็บและรวบรวมวัตถุพยานประเภทต่าง ๆ   3   ชั่วโมง
 • ฝึกปฏิบัติการสำรวจและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ    4    ชั่วโมง
 • แบ่งกลุ่มแก้ไขสถานการณ์จำลอง (Scenario)   7      ชั่วโมง
 • ฝึกปฏิบัติการรอดพ้นภยันตราย  12    ชั่วโมง
 • ฝึกปฏิบัติ “การตรวจค้นและจับกุมบุคคล สถานที่ ยานพาหนะ  12  ชั่วโมง
 • ฝึกปฏิบัติอาวุธศึกษา (การฝึกปฏิบัติการยิงปืน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น)  8  ชั่วโมง

สรุปเนื้อหาวิชาหลักสูตร : ภาคการบรรยาย 30 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 55 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 85 ชั่วโมง

๘. วิทยากร

 • วิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • วิทยากรจากภาคเอกชน
 • วิทยากรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๙. เทคนิคการฝึกอบรม

ฟังบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

๑๐. การประเมินผล

 • แบบทดสอบความเข้าใจ ก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สืบสวนดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์ป่าเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ
 • ให้ผู้เข้าอบรมกรอกแบบประเมินโครงการอบรมหลักสูตร สืบสวนดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์ป่าเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ และประเมินผลการอบรมด้วยวาจาหลังจากสิ้นสุดการอบรมแล้ว
 • เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์การฝึกอบรม เพื่อประเมินการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม

๑๑. เกณฑ์วัดผลสำเร็จของโครงการ

 • ตัวชี้วัดผลผลิต :  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การวัดผลจากการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่า   ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม
 • ตัวชี้วัดผลลัพธ์:  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า   ร้อยละ ๕๐ ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้นำแนวทางในการสืบสวนดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์ป่าเบื้องต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติมาใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์ฝึกอบรมที่๕ (ตาก) อำเภอเมืองจังหวัดตาก๖๓๐๐๐

โทร.๐ ๕๕๕๑ ๑๔๔๒

โทรสาร๐ ๕๕๕๑ ๕๔๗๐