Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

October 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

การวางแผนป้องกันและปราบปรามเชิงยุทธวิธี

การวางแผนป้องกันและปราบปรามเชิงยุทธวิธี ระดับหัวหน้าด้านป้องกันและปราบปรามในพื้นที่อนุรักษ์

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตการณ์ถูกภัยคุกคามอย่างหนัก ทั้งปัญหาด้านการบุกรุก ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ การแผ้วถางป่า การตัดไม้ทำลายป่า การล่าสัตว์ป่า ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ต้องเร่งปฏิบัติงานอย่างหนักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็ยังเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญและส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม คือการวางแผนป้องกันและปราบปรามเชิงยุทธวิธี ซึ่งเป็นแผนที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อนุรักษ์ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน โดยที่บุคลากรที่เป็นระดับหัวหน้าด้านป้องกันและปราบปราม
ในพื้นที่อนุรักษ์ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมสูงสุด เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

ดังนั้น การวางแผนป้องกันและปราบปรามเชิงยุทธวิธี ระดับหัวหน้าด้านป้องกันและปราบปรามในพื้นที่อนุรักษ์ จึงมีความสำคัญมากในทุกพื้นที่อนุรักษ์ เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน โดยการวางแผนป้องกันและปราบปรามเชิงยุทธวิธีระดับหัวหน้าด้านป้องกันและปราบปรามในพื้นที่อนุรักษ์จะทำให้เกิดการบูรณาการในการทำงานตั้งแต่กระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สังเคราะห์ ในระหว่างการดำเนินการวางแผนด้วย รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายในการทำงานของพื้นที่อนุรักษ์ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การวางแผนป้องกันและปราบปรามเชิงยุทธวิธี ระดับหัวหน้าด้านป้องกันและปราบปรามในพื้นที่อนุรักษ์ขึ้นเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามในพื้นที่อนุรักษ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นระบบ ต่อไป

. วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการวางแผนการป้องกันและปราบปรามเชิงยุทธวิธีอย่างถูกต้อง   
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนอย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการวางแผนได้อย่างดี

. ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ขององค์การ

  • มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
  • มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ
  • มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคลด้านการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) แบบบูรณาการปีงบประมาณ พ..2554 - 2558 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากร และบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  • เป็นข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • เป็นหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์ หรือ ผู้ช่วยหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์ หรือหัวหน้าฝ่าย/หน่วย/งาน ที่ได้รับมอบหมายภารกิจด้านการป้องกันและปราบราม
  • เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ สังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติ หรือในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า หรือสังกัดส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • มีร่างกาย และจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม

. ระยะเวลาดำเนินการ

      ระยะเวลา ๑๒ วัน

. สถานที่ดำเนินการ

      ภาคการบรรยาย/ภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ (ตาก) อำเภอเมือง จังหวัดตาก

๗. เนื้อหาการฝึกอบรม

  • 1. การบังคับใช้กฎหมายในการการป้องกันและปราบปรามในพื้นที่อนุรักษ์
  • 2. การบังคับบัญชา การเป็นผู้นำ และการบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์
  • 3. การสืบสวน
  • 4. งานการข่าวในพื้นที่อนุรักษ์
  • 5. การปฏิบัติงานการข่าวในพื้นที่อนุรักษ์
  • 6. การวางแผนการป้องกันและปราบปรามในพื้นที่อนุรักษ์
  • 7. การวางแผนปฏิบัติการลาดตระเวนในพื้นที่อนุรักษ์
  • 8. ระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติงานการลาดตระเวน
  • 9. การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามในพื้นที่อนุรักษ์       

. วิทยากร

  • วิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • วิทยากรจากภาคเอกชน
  • วิทยากรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๙. เทคนิคการฝึกอบรม

ฟังบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาประกอบ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

๑๐. การประเมินผล

  • แบบทดสอบความเข้าใจ ก่อนและหลังการเข้ารับการฝึกอบรม
  • ให้ผู้เข้าอบรมกรอกแบบประเมินโครงการอบรม และประเมินผลการอบรมด้วยวาจาหลังจากสิ้นสุดการอบรมแล้ว
  • เจ้าหน้าที่สังเกตการณ์การฝึกอบรม เพื่อประเมินการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรม
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดทำเอกสารรายงานการฝึกอบรมรายวิชา ตามแต่จะได้รับมอบหมายจากวิทยากรประจำวิชาแต่ละวิชานั้นๆ แล้วเสร็จและส่งทันเวลาตามที่วิทยากรประจำวิชากำหนด

๑๑. เกณฑ์วัดผลสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การวัดผลจากการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้นำแนวทางในการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเอง

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน จนทำให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และประสบผลสำเร็จที่กำหนดไว้

๑๓ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์ฝึกอบรมที่ (ตาก) อำเภอเมืองจังหวัดตาก๖๓๐๐๐

โทร.๐ ๕๕๕๑ ๑๔๔๒

โทรสาร๐ ๕๕๕๑ ๕๔๗๐

ดาวน์โหลดไฟล์ PDFButton1