Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

การพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุมือใหม่

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุมือใหม่ 

………………………

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 10 คน ซึ่งปฏิบัติงานประจำส่วนการพัสดุ สำนักบริหารงานกลาง ทำให้หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุจากผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ประกอบกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ รับผิดชอบงานด้านพัสดุบ่อยครั้ง ส่งผลให้การปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดความต่อเนื่องซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นงานที่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพราะการปฏิบัติงานต้องอาศัย กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากการปฏิบัติงานมีความคลาดเคลื่อน อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการพัสดุให้กับผู้มีหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้ทันสมัย เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ ทักษะ และความรับผิดชอบของตนเอง สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองและสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
 • เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
 • เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

๓. กลุ่มเป้าหมาย

     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

๔. วิธีการฝึกอบรม

๔.๑ วิธีการ

     การบรรยาย ประชุมกลุ่ม ระดมสมองและฝึกปฏิบัติ

๔.๒ เนื้อหาวิชา

     ภาคการบรรยายจำนวน    6 ชั่วโมง

     ภาคการฝึกปฏิบัติจำนวน 12 ชั่วโมง

 

รายละเอียดดังนี้

 • บทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 • กระบวนการ ขั้นตอน และปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของที่จะซื้อหรือขอบเขตงานที่จะจ้าง
 • และหลักเกณฑ์ราคากลางงานซื้อหรืองานจ้างตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
 • กระบวนการ ขั้นตอน และปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
 • ความเสี่ยงและข้อควรระวังเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ
 • การตรวจรับพัสดุ การลงบัญชีควบคุมพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ

๕. วิทยากร

     หน่วยงานภาครัฐ  

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

     จำนวน 3 วัน 

๗. ความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์

     มีความสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ

๘. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์

     ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

๙. การประเมินผลโครงการ

     ใช้แบบประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
 • สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
 • สามารถจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัดมากยิ่งขึ้น

13. ผู้รับผิดชอบโครงการ

     ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

     โทร 0 5551 1442

     โทรสาร 0 5551 5470