Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

November 2017
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

ประวัติศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก)

ปี 2507 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานที่ราชการและอื่นๆ ตามผังเมืองตากใหม่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2507 ณ เรือนรับรองเชิงสะพานกิตติขจร จังหวัดตาก โดย พล ต.ต.สง่า กิตติขจร เป็นประธานคณะกรรมการมีนายดุสิต พานิชพัฒน์ ผู้แทนกรมป่าไม้ เป็นผู้มาประชุมและมีนายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์ ป่าไม้เขตตาก เป็นผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงฝ่ายจังหวัดตาก และผู้แทนจากหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ย้ายที่ทำการป่าไม้เขตตาก และที่ทำการป่าไม้จังหวัดตาก ไปตั้งอยู่ฝั่งตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ปี 2508 เมื่อนายดุสิต พานิชพัฒน์ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ในสมัยนั้น ได้กลับจากการดูงานจากประเทศนิวซีแลนด์ แล้วมีความเห็นว่าประเทศไทยควรจะได้มีสถาบันที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพการป่าไม้ขึ้น จึงนำเรื่องนี้เรียนหารือ พล ต.ต.สง่า กิตติขจร ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการพัฒนาภาคเหนือ และประธานกรรมการพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานที่ราชการและอื่นๆ ตามผังเมืองตากใหม่ เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกงานในด้านการป่าไม้ขึ้นที่จังหวัดตาก บริเวณที่ทำการป่าไม้เขตตาก และที่ทำการป่าไม้จังหวัดตากที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ ก็เห็นชอบ

ปี 2509 กรมป่าไม้ก็ได้เสนอขอผู้เชี่ยวชาญจากประเทศนิวซีแลนด์เข้ามาสำรวจเบื้องต้นในเรื่องนี้

ปี 2510 กรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ 495/2510 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2510 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาวางผังสิ่งก่อสร้างที่ทำการป่าไม้เขตตาก และโรงเรียนฝึกงานในด้านการป่าไม้ กรมป่าไม้จึงมอบเรื่องให้นายถนอม เปรมรัศมี ขณะดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางผลิตผลป่าไม้ดำเนินการติดต่อกับรัฐบาลนิวซีแลนด์ และยังได้มอบให้ ดร.ชำนิ บุณโยภาส ขณะที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้ากองจัดการป่าไม้ เป็นผู้เขียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น ซึ่งเป็นขณะเดียวกับที่รัฐมนตรีที่ดินและป่าไม้ของรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้เดินทางผ่านจากการประชุมแผนโคลัมโบ มาแวะที่กรุงเทพฯ นายดุสิต พานิชพัฒน์ จึงได้ทาบทามถึงเรื่องจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งก็ได้รับคำรับรองและสนับสนุนทุกประการ

ปี 2511 รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ส่ง Mr. Milne ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสเข้ามาสำรวจความเหมาะสมภายใต้แผนโคลัมโบ และได้เห็นชอบที่จะให้จัดตั้งโรงเรียนอบรมวนกรรมที่จังหวัดตากได้เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งทั้งทางด้านการเมือง สังคม และวิชาการ เนื่องจากจังหวัดตากเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือมีเขตติดต่อภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจังหวัดที่มีการทำไม้สัก ไม้กระยาเลย และไม้อื่นๆ ที่มีค่าอีกมาก นอกจากนั้นสภาพป่าของจังหวัดนี้ก็มีอยู่หลายชนิดในรัศมีไม่เกิน 50 กม.

ปี 2512 Mr. Milne ได้กลับไปรายงานรัฐบาลนิวซีแลนด์และได้รับความเห็นชอบที่จะให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น เป็นโรงเรียนอบรมวนกรรมแห่งแรกในเอเชีย เพราะแม้แต่ในอินเดียก็มีเพียงโรงเรียนทำไม้เท่านั้น เมื่อรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้แจ้งมายังกรมป่าไม้แล้ว ทางกรมป่าไม้จึงได้จัดสรรงบประมาณ และแต่งตั้งให้นายประเสริฐ โพธิปักษ์ นักวิชาการป่าไม้เอก กองบำรุง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2512 และทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ภายใต้แผนโคลัมโบ จึงได้ส่ง Mr. Phillip J.Horn ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาด้วย ในวันที่ 18 กันยายน 2512 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมป่าไม้ ในขณะเดียวกันการก่อสร้างโรงเรียนก็เริ่มขึ้นในปี 2512 นี้ด้วยเช่นกัน

ปี 2513 มีการก่อสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเป็นที่เสร็จเรียบร้อย และเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันตามความจำเป็น

ปี 2514 กรมป่าไม้ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนอบรมวนกรรม จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2514 โดยมี พล ต.ต.สง่า กิตติขจร เป็นประธานในพิธี และได้เปิดอบรมหลักสูตรหัวหน้าคนงานป่าไม้ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2514 เป็นโครงการแรก

ซึ่งตั้งแต่ปี 2512 จนถึงปี 2514 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) ได้รับเงินช่วยเหลือส่วนหนึ่งจากโครงการความร่วมมือของรัฐบาลนิวซีแลนด์ จนกระทั่งในปี 2514 จึงได้ใช้งบประมาณของกรมป่าไม้

ปี 2527 ได้มีการประชุมเรื่องของโรงเรียนอบรมวนกรรม จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2527 ที่ประชุมเห็นชอบให้โรงเรียนอบรมวนกรรม จังหวัดตาก เป็นฝ่ายหนึ่งของกองการเจ้าหน้าที่ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมการป่าไม้ตาก” เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2528

ปี 2545 ศูนย์ฝึกอบรมการป่าไม้ตาก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก)” ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จนถึงปัจจุบัน